Domov » Úradná tabuľa » Upozornenie pre vlastníkov, nájomcov a správcov poľn. pôdy

Upozornenie pre vlastníkov, nájomcov a správcov poľn. pôdy

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňuje a vyzýva,
každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona.

Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

  1. vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
  2. predchádzať výskytu a šíreniu burín
  3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí
  4. usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

Zároveň upozorňuje občanov, aby svoje poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na internetový portál na stránke www.mpsr.sk

– Informačné nástroje – Agrofórum – fórum o využívaní poľnohospodárskej pôde.

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor bude v jarných a letných mesiacoch vykonávať kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu podľa vypracovaného harmonogramu. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie ustanovení § 3 zákona vyvodzované dôsledky.

vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce dňa: 2.7.2019
zvesené dňa: 

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up