Domov » Turistika

Turistika

Krásna príroda, poľovníctvo, rybárstvo a rekreačný pobyt v chatových zariadeniach OZ Beňuš, všetky tieto činnosti podstatne vplývajú na rozvoj lesoturistiky v krásnych, ale ťažkých prírodných podmienkach OZ Beňuš.

Všetky spomenuté činnosti, okruhy činností alebo záujmov, ich rozvoj a zveľaďovanie sú atrakciou na rozvoj lesoturistiky. Využívanie zariadení a atrakcií zo všetkých spomenutých okruhov a záujmov možných klientov lesoturistiky podstatne ovplyvňuje rozvoj spomenutej činnosti. Preto základný plán rozvoja lesoturistiky bude na Horehroní spätý vždy so všetkými činnosťami už spomenutými, a aj plán rozvoja je stanovený na zveľaďovanie , ale aj využívanie všetkých existujúcich atrakcií vo všetkých činnostiach, ktoré ešte raz zopakujem: využitie krásnej prírody, poľovníctvo, rybárstvo a oddychovo-rekreačný pobyt v chatových zariadeniach OZ Beňuš.

Rozvoj a existujúce možnosti a atrakcie lesoturistiky teda načrtnem podľa jednotlivých poľovných revírov, ktoré majú celkovú katastrálnu výmeru 24 769 ha, krásnu prírodu, udržiavané poľovnícke chodníky, kŕmidlá, posedy s krásnym výhľadom na prírodu, chaty, potoky s možnosťou lovu rýb a tiež aj s možnosťou lovu zveri za účasti našich poľovných sprievodcov, ktorí môžu ponúknuť svoje služby nielen pri love zveri, ale aj pri jej pozorovaní, alebo pri prechádzkach prírodou s variantou horský vodca.

Začneme naším najmenším revírom – “ Bacúch”, ktorý má výmeru 3 140 ha, z čoho je poľnohospodárska pôda len 339 ha a všetko ostatné sú lesy, ktoré sú sprístupnené základnou sieťou lesných ciest. Do odľahlých a krásnych zákutí prírody sú vybudované poľovné chodníky s celkovou dĺžkou 48 km a v prípade potreby sú čistené jedenkrát do roka. Pri pochôdzke je možné uvidieť vystavané krmelce a soliská pre zver, využiť posedy na výhľad do prírody alebo pozorovanie zveri. Severná hranica revíru je súčasťou turistickej trasy “Kráľova hoľa – Čertovica”. V prírode môžete stretnúť jeleniu, srnčiu a diviačiu zver, výnimkou nie je ani vlk, rys, hlucháň a aj medveď. V teritóriu sa nachádza aj rybársky revír “Bacúšsky potok”, v ktorom je možné loviť pstruha potočného, a to od ústia pri obci Bacúch až po pramene v Bacúšskej doline. Na pobyt priamo v centre revíru slúžia tri chaty: “Kriváň” a” Suchá” sú drevené,” Sparistá” je murovaná. Všetky chaty sú zaradené v IV. kategórii a ich stav je dobrý.

Oblasť lesoturistiky sa nachádza 260 km od Bratislavy, smerom na Nitru, Brezno a OZ Beňuš, po ľavej strane rieky Hron , od obce Beňuš až po začiatok obce Polomka. Je to oblasť Horehronia. Les je tu ihličnatý, s prímesou listnatých drevín, sú to smrekovo – jedľové bučiny. Oblasť je situovaná do pohoria a ochranného pásma “ Nízke Tatry “ s rozpätím nadmorských výšok od 500 m až do 1 500 m n. m. ku všetkým chatám, ktoré sa nachádzajú priamo v oblasti sa dá prísť terénnym autom.

Ďalším revírom, alebo oblasťou lesoturistiky je “ Klatná”, ktorá má výmeru 11 257 ha, z čoho je poľnohospodárska pôda 2 817 ha a vodná plocha 246 ha. Taktiež aj v tejto rozsiahlej oblasti sú lesné cesty, slúžiace na dopravu autami do chát. Odľahlejšie a najatraktívnejšie miesta sú sprístupnené poľovnými chodníkmi s celkovou dĺžkou 146 km. Chodníky sú udržiavané, čistené a sprístupňujú zaujímavé prírodné útvary:

* lokalita “ Lešník” a “Vološinec” s nádhernou prírodou v rozpätí nadm. výšky 1 000 – 1 300 m n. m.
* lokalita “Fabová” – prírodná rezervácia s výskytom hlucháňa
* lokality “Malá a Veľká Stožka” – prírodná rezervácia s náučnými chodníkmi a krásnymi vápencovými útvarmi

Prírodné útvary sú súčasťou národného parku “Muránska planina”.

Počas pochôdzok v teréne môžete uvidieť okrem prírodných krás aj neoddeliteľnú súčasť prírody – jeleniu, srnčiu a diviačiu zver. Ani v tejto oblasti nie je ojedinelé stretnutie s vlkom, rysom, hlucháňom a medveďom. Táto oblasť je v súčasnej dobe najbohatšie obsadená spomínanou zverou. Ďalej tu môžete vidieť zariadenia na prikrmovanie zveri, solísk sa tu nachádza 73 kusov. Vysoké posedy v počte 10 ks sú k dispozícii na pozorovanie krásnej prírody a jej obyvateľov. Priamo v centre tejto nádhernej prírody sa nachádza 12 chát, všetky sú zaradené v IV. kategórii . dve chaty sú murované ”Klatná horáreň” a “Mišarová horáreň”. Ostatné sú drevené.: “Stožky, Mišarová chata, RU Voľchovo, Salajka, Prostredná, Fabová nová a stará, Ľuptáčka, Vološinec a Frntoľová” . stav uvedených chát je dobrý, okrem Fabovej starej, kde je stav zlý.

Tento raj turistiky sa nachádza 280 km od Bratislavy, smerom na Nitru, Brezno OZ Beňuš a obec Závadka nad Hronom, po pravej strane rieky Hron od obce Filipovo, až po Heľpu. Je to oblasť Horehronského podolia.

Sú tu smrekovo – jedľové bučiny, oblasť je situovaná do Slovenského rudohoria. Rozpätie nadmorských výšok sa pohybuje od 550 m, až do 1 400 m n. m. nachádza sa tu rybársky revír “Malô a Veľkô Zelenô”.

V niektorých chatách, ktoré sú priamo v revíri je možnosť zabezpečenia teplej vody, vykurovaním, aj so sociálnym zariadením. Chaty sú sieťou ciest sprístupnené pre terénne vozidlá.

Ostáva už len skonštatovať, treba to vyskúšať a vidieť, oplatí sa to!

Náš posledný raj prírody by sa dal rozdeliť na dve základné časti, a to sú:

* poľovný revír “Červená Skala”
* horský hotel “Pusté pole” so svojimi atrakciami

Začneme poľovným revírom s rozlohou 10 371 ha, ktorý sa nachádza oproti Kráľovej hole, zhruba 320 km od Bratislavy, smerom na Brezno, Beňuš a Červenú Skalu, vedľa rieky Hron po pravej strane od obce Heľpa až po Besník. Je to oblasť Horehronského podolia. Poľnohospodárska a vodná plocha činí 2 780 ha z celkovej výmery uvedenej oblasti. Les je tu ihličnatý s prímesou listnatých drevín. Revír je situovaný do pohorí Sloveské rudohorie a Muránska planina s rozpätím nadm. výšok od 800 m až po 1 400 m n.m.

Celá lesoturistická oblasť, okrem lesných ciest je sprístupnená poľovnými chodníkmi, s dĺžkou 73 km, ktoré sú udržiavané a raz do roka vyčistené. Pri vychádzkach môžeme okrem prírody vidieť zariadenia, ako sú krmelce, soliská v počte 40 ks a posedy na pozorovanie zveri a prírody. Vyskytujú sa tu hlavné druhy zveri, ako sú jelene, srnce, medvede. Stretnete tu aj vlka, rysa, hlucháňa a holniaka.

Nachádza sa tu 9 chát, všetky sú zaradené v IV. kategórii. Chaty sú drevené a ich stav je dobrý. Sú to : “Zadná Suchá, Kamzíčka, Havrania, Karolka, Široká, Ľapinka, Košariská a Masná”.

Horský hotel Pusté pole je jedno z najkrajších zariadení, ktoré slúži na rekreačné a ubytovacie účely lesoturizmu-chtivých hostí. Nachádza sa priamo na lokalite Pusté Pole, pred križovatkou Vernár – Dobšiná. V blízkosti sa nachádza Dobšinská ľadová jaskyňa.

Dá sa povedať, že súčasťou hotela je aj “Rybníček HH Pusté Pole”, ktorý bol v roku 2000 zarybnený, a to pstruhom, kaprom a sivoňom. Vykonali sa tu terénne úpravy, oplotenie, mólo a kaskáda. Slúžiť má ako atrakcia hotela s možnosťou lovenia rýb a s tepelnou úpravou úlovku priamo v hoteli. V blízkosti sa tiež nachádza rybársky revír Hnilec č.7 s teritóriom od cestného mosta Stratená – Dobšiná po pramene.

Hotel je celoročne prevádzkovaný a celkom slušne vybavený. Plánovanou ďalšou atrakciou hotela a zároveň aj ako generačný zverník by mala byť výstavba tohto zariadenia s celkovou výmerou 100 ha, s početnosťou 30 až 50 ks jelenej zveri. Predpokladaný ročný prírastok by mal byť 20 ks a predpokladané náklady na výstavbu – 600 tis. Sk. S ďalším vybudovaním ukážkových chodníkov, kŕmnych zariadení, posedov a iných účelových zariadení. Využitie zverníka pre hostí hotela je v lesoturistike, poľovníckych zážitkoch a v konečnom dôsledku aj v love spomenutej zveri.

Čo môžeme povedať záverom uvedených skutočností ohľadom rozvoja lesoturistiky u OZ Beňuš? Môžeme konštatovať, že ukázať lesoturistom máme čo, sú to pekné prírodné krásy. Máme ich kde ubytovať, ovšem ak vylúčime obavy z vykrádania chát, tieto ubytovacie zariadenia potrebujeme postupne dovybavovať základnou výbavou / nábytok, kuchynský riad, poháre …../. Taktiež potrebujeme vykonať vonkajšiu údržbu chát / vykonať nátery stien, oprava striech, oprava vonkajších náterov …./. Potrebujeme financie na celkovú údržbu poľovných chodníkov v dĺžke 267 km, na údržbu a budovanie kŕmnych zariadení a posedov.

Teda našou povinnosťou je od úrovne vedúceho LS zabezpečovať a podporovať lesoturizmus v našich revíroch, oblastiach, hoteli a chatách. V začiatku rozvoja samostatným hľadaním klientely a následne aj v spolupráci s cestovnými kanceláriami. S vyprodukovaným ziskom rozumne hospodáriť a spätne ho vrátiť do našich zariadení. Neboli sme celkom konkrétny v číslach a nákladoch, ktoré je potrebné investovať do lesoturizmu, ale boli sme konkrétny v tom, čo môžeme ponúknuť záujemcom o lesoturizmus.

Ten, kto raz navštívil krásne prostredie OZ Beňuš, ten sa určite rád vráti na známe, ale aj neznáme miesta, ktoré sú však pekne zariadené a udržiavané v čistote a kde sa stretne s ochotou všetkých zamestnancov nášho závodu.

S pozdravom “Lesu zdar!”

LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š.p.
ODŠTEPNÝ ZÁVOD BEŇUŠ

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up