Domov » Správa daní a poplatkov

Správa daní a poplatkov

VZN č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné pre rok 2020

Sadzobník správnych poplatkov na rok 2019

Akste v katastrálnom území obce Beňuš nadobudli (kúpili, zdedili, vydražili, ale aj predali alebo sa Vám zmenili podmienky majúce vplyv na výrub dane a iné) nehnuteľnosť, ste podľa zákona povinný si podať daňové priznanie do 31.1. nasledujúceho roka po roku v ktorom ste nehnuteľnosť nadobudli.

Pre nás je tiež veľmi dôležité, aby ste nám oznámili úmrtie, dedičské konanie, ale aj kúpu, či úhyn psa –  jednoducho všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na vyrúbenie dane resp. poplatku za komunálny odpad. Aby sa nestalo, že Vám vyrubíme poplatok za KO za niekoho kto zomrel, alebo sa odhlásil z trvalého pobytu. Alebo, aby sa nestalo, že za tú istú nehnuteľnosť platí nový aj starý vlastník (jeden si má podať daňové priznanie, druhý podať čiastkové priznanie na zánik)

Kto musí podať daňové priznanie a kedy ?

Podať ho musia fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2019:

 • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2020 sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2020 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera pozemkov)
Akv priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosti dedením alebo vydražením, vzniká mu povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve  alebo rozhodnutím o dedičstve. Dedič musí podať priznanie aj v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď predal! Na základe podaného priznania vyrubí správca dane dedičovi pomernú časť dane na aktuálne zdaňovacie obdobie.

Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní od obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov. Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka – napr. aj uhynutie psíka (ktorý je predmetom dane) je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť.

Čo nám oznámiť  a kedy ?

Žiaľ napriek tomu, že programové vybavenie máme moderné prepojenosť informácií nie vždy funguje korektne – treba nám preto množstvo skutočností oznamovať osobne. Treba nám oznámiť úmrtie v rodine –  v danom roku alebo pred vydaním rozhodnutia poplatku za KO (nakoľko budete platiť o osobu menej na rok), treba nám oznámiť aj skutočnosti o psovi (úhyn, nadobudnutie ak má viac ako 6 mesiacov) a aj iné skutočnosti spomenuté na tejto stránke, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane. Za pochopenie ďakujeme …

Príklad: 5.6.2019 ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti (pozemku, stavby, pôdy) – do 31.1.2020 musíte zo zákona podať daňové priznanie.
Príklad: 31.12.2019 ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti (pozemku, stavby, pôdy), predtým v roku 3.1. 2018 ste kúpili dom – do 31.1.2020 musíte zo zákona podať daňové priznanie za nehnuteľnosti nadobudnuté v roku 2019, na dom ktorý ste kúpili v roku 2018 ste si mali daňové priznanie podať do 31.1.2019 – teda o tejto Vašej nehnuteľnosti už vieme
Príklad: 1.1.2019 ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti (pozemku, stavby, pôdy) – do 31.1.2020 musíte zo zákona podať daňové priznanie.

POZOR – Nepodanie daňového priznania je pokutované v zmysle zákona vo výške od 5€ – 3000€ !!! – POZOR

Ak ste žiadnu nehnuteľnosť v roku 2019 nenadobudli (kúpili, zdedili, vydražili, či iné), alebo nepredali, potom daňové priznanie nepodávate !!!

Na podanie daňového priznania máte viac možností:

 1. daňové priznanie máte možnosť vyplniť a poslať cez stránku www.slovensko.sk kam sa prihlásite so svojim občianskym preukazom s čipom (toto je najjednoduchší spôsob) a zadáte do zvoleného formulára daňového priznania Vaše údaje na základe listu vlastníctva  – toto sa následne dá skontrolovať a poslať priamo nám  a Vy nemáte žiadne ďalšie starosti – tento spôsob odporúčame 
 2. daňové priznanie pošlete poštou na adresu obce na tlačivo, ktoré nájdete aj tu alebo na stránke ministerstva financií SRpozor nezabudnite ho podpísať na druhej žltej strane a pribaliť aj prílohy spomenuté nižšie, nezabudnite uvieť aktuálny kontakt a mail
 3. daňové priznanie donesiete osobne na obecný úrad Beňuš – pozor nezabudnite pribaliť aj prílohy spomenuté nižšie

Prílohy k podaniu daňového priznania:

 1. aktuálny list vlastníctva  na dané parcely resp. výpis s katastra nehnuteľností, alebo iný doklad preukazujúci vlastníctvo
 2. geometrický plán – hlavne ak ste sa stali vlastníkmi stavby, alebo stavieb (je nutné aj vedieť koľko máte podlaží – prízemie sa ako podlažie nepočíta )

Najčastejšími prílohami k daňovému priznaniu z nehnuteľností sú rozhodnutie katastra o povolení vkladu, zmluvy o prevode nehnuteľností, osvedčenia o dedičstve, kolaudačné rozhodnutie, darovacie zmluvy alebo iný doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti.

 • Pri predaji nehnuteľnosti treba predložiť rozhodnutie vydané katastrom, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti.
 • Pri kúpe nehnuteľnosti daňovník predloží rozhodnutie katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti.
 • V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.
 • Pri zdedenej nehnuteľnosti treba právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve. Na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľností dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
 • Ak získate nehnuteľnosť darovaním, musíte predložiť rozhodnutie katastra, ktorým povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti.
 • Pri stavebnom pozemku sa predloží právoplatné stavebné povolenie.
 • Pri kolaudácii stavby treba právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby.
 • Odstránenú stavbu treba doložiť právoplatným búracím povolením.
 • Pri zmene užívania stavby sa predloží doklad o zmene užívania stavby.
 • Ak sa zmení charakter pozemku, daňovník musí predložiť výpis z listu vlastníctva.
 • Pri dražbe je potrebné osvedčenie o priebehu dražby.

POZOR JE NUTNÉ MAŤ TIETO PRÍLOHY PRI SEBE PRI PODÁVANÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA, ALEBO ICH KÓPIE POSLAŤ S DAŇOVÝM PRIZNANÍM

TLAČIVO

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti – tlačivo
Poučenie na vyplnenie daňového priznania
Potvrdenie o podaní priznania

Tlačíte vždy prvé dve strany z tlačiva daňového priznania … a niektoré z príloh (jednoúčelová stavba, pozemky, podľa toho aký druh nehnuteľností a koľko ste ich nadobudli) 
Za prípadné zmeny nenesieme zodpovednosť – daňové priznania sa dajú stiahnuť z web stránky ministerstva financií SR – za ich aktuálnosť zodpovedá ministerstvo www.finance.gov.sk

Viac informácií

Podrobné informácie o daniach a povinnostiach

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up