Domov » Úradná tabuľa » Regionálna a potravinová správa – informácia + tlačivo

Regionálna a potravinová správa – informácia + tlačivo

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu: TLAČIVO

Predaj ošípanej na domácu spotrebu: TLAČIVO

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa v súlade s § 16 zákona 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov informuje:

Dňa 8.11.2018 bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené vykonávacie rozhodnutie Komisie, ktorým sa
ruší výnimka z povinnosti registrácie chovu ošípaných, v ktorom sa chová jedná ošípaná pre vlastnú
spotrebu.
Chovatelia ošípaných nezávisle od počtu chovaných jedincov si musia svoje chovy zaregistrovať
v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat.
Povinnosť registrácie chovov, vrátane chovov ošípaných, upravuje § 40a zákona č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,  ktorý ukladá povinnosť pred začatím chovu hospodárskych zvierat požiadať miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) o registráciu chovu hospodárskych zvierat.
Po výkone kontroly na mieste a splnení všetkých požiadaviek, RVPS potvrdí tlačivo na registráciu
chovu hospodárskych zvierat s uvedením dátumu potvrdenia najneskôr 30 dní odo dňa doručenia
žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat. Držiteľ hospodárskych zvierat zasiela potvrdené
tlačivo do centrálneho registra hospodárskych zvierat, ktorá držiteľovi hospodárskych zvierat pridelí
jedinečné registračné číslo chovu podľa typu chovu.  Podľa § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 o identifikácii a registrácii zvierat musí byť každá ošípaná označená identifikačnou značkou čo najskôr a vždy pred tým ako opustí chov. 

Podrobnosti označovania ošípaných sú uvedené vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 104/2017 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii
ošípaných v znení vyhlášky č. 48/2015 Z. z.
Vyššie uvedená zmena bola zo strany Európskej komisie prijatá v dôsledku šírenia Afrického moru
ošípaných v Európe, ktorý predstavuje v dôsledku vysokého počtu diviačej zveri v prihraničných
oblastiach Slovenska vysoké hospodárske a ekonomické riziko pre chovateľov ošípaných na
Slovensku. Africký mor ošípaných neohrozuje zdravie ľudí.
 

v tejto súvislosti uverejňuje TLAČIVO pre registráciu farmy.

Bližšie informácie na: http://www.pssr.sk/index.php/sk/o-nas/

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up