Domov » Poplatok za odpad ZMENA

Poplatok za odpad ZMENA

POZOR!!! Ak ste mali v predchádzajúcom období (kalendárnom roku) zmenu, ktorá ovplyvní výšku Vášho poplatku za komunálny odpad – treba nám ju čo najskôr nahlásiť (do 31.1.2020) !!!POZOR 

VZN č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné na rok 2020

Poplatok za odpad pre chatárov je stanovený na r. 2020(priestupný rok)  24,15€/rok/za nehnuteľnosť
Poplatok za odpad pre obyvateľov obce Beňuš je na r. 2020 (priestupný rok) 0,066€/deň/osoba – teda na osobu je 24,15€/rok 

Bežné zmeny: úmrtie osôb, odhlásenie osôb z trvalého pobytu, narodenie, alebo prihlásenie na trvalý pobyt – bez oznámenia týchto zmien sa môže ľahko stať že Vám príde rozhodnutie s platením poplatku za zosnulého, alebo za odhláseného ! Ak ste si predmetné zmeny neohlásili – nenesieme za to zodpovednosť a zbytočne sa skomplikuje výber poplatku !

ÚĽAVY pri platbách za komunálny odpad!

V istých prípadoch – ak je občan platiteľ viac ako 90 dní mimo obec – podľa platného VZN – (študent/je väčšinu roka na internáte; osoba pracujúca v zahraničí, alebo zamestnanec mimo región, ubytovaný v mieste práce a iné) je možné vybaviť si úľavu platby za komunálny odpad. Je však nutné mať nasledovné doklady a predložiť ich (resp. doručiť) na obecný úrad v Beňuši do 31.1.2020, ak nám doklady donesiete po tomto dátume bude ťažké zmeny prepočítať do už vydaného rozhodnutia a vybavený nebudete na počkanie !

Potrebné doklady: 

  1. v prípade zamestnania v cudzine treba napísať čestné prehlásenie a uviesť v ňom počet dní do roka, ktoré sa zdržujete v obci. Ak sa v obci nezdržujete vôbec úľava potom bude 12,78 €  – treba to tiež uviesť!
  2. v prípade študentov treba potvrdenie o ubytovaní z internátu, alebo potvrdenie o návšteve školy (tie študenti dostávajú na začiatku školského roka) a čestné prehlásenie s počtom dní, ktoré sa zdržujú v obci (potvrdenia s aktuálnymi dátumami – na tento rok akceptujeme potvrdenie s dátumom školský rok 2018/2019)
  3. v prípade zamestnania sa vo firme v SR  treba potvrdenie o zamestnaní z firmy a čestné prehlásenie o počte dní, ktoré sa zdržujete v obci (samozrejme tento prípad, len ak ste tam aj ubytovaný – napr. pracujete a bývate v Bratislave a máte stále trvalý alebo prechodný pobyt v obci Beňuš)
  4. iné prípady spomenuté v platnom VZN a doklady preukazujúce tento stav

Informácia:
Ak v obci nemáte ani trvalý ani prechodný pobyt, poplatok za komunálny odpad obci Beňuš neplatíte – ten totiž platíte tam kde máte niektorý z týchto pobytov zriadený
Ak máte niekde zriadený aj trvalý aj prechodný pobyt, platíte poplatok za komunálny odpad dvakrát – preto Vám odporúčame si jeden druh pobytu zrušiť, alebo si doniesť doklady preukazujúce platenie a pobyt v inom meste či obci (postup podľa platného VZN)- viď príklad nižšie !!!

Príklad: máte trvalý pobyt v obci Beňuš a prechodný v Bratislave – platíte teda poplatok za komunálny odpad aj v obci Beňuš aj v Bratislave dovtedy, kým nedonesiete potrebné doklady o tom, že platíte za komunálny odpad v BA, alebo v obci a že tam máte zriadený ktorýkoľvek z pobytov, ak doklady predložíte uznáme Vám úľavu a budete teda platiť len v Bratislave …
V predošlom prípade Vám bude treba 2 doklady: o zriadení prechodného pobytu v Bratislave a o tom, že ste zaplatili za KO v Bratislave – po ich predložení v daný rok za KO v obci Beňuš platiť nebudete.

Na rok ich musíte predložiť opätovne!…

TLAČIVÁ:

Čestné prehlásenie pre úľavu poplatku za KO

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up