Domov » Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba sa poskytuje v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.  o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. O opatrovateľskú službu môžete požiadať na obecnom úrade.

K vybaveniu opatrovateľskej služby potrebujete:

– žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby

– návrh od ošetrujúceho lekára

– fotokópiu o dôchodku žiadateľa – v prípade manželskej dvojice aj fotokópiu o dôchodku manžela – manželky

– potvrdenie o príjme rodinných príslušníkov, ktorí majú voči žiadateľovi vyživovaciu povinnosť (rodičia, dcéra, syn, zať, nevesta).

Na základe podanej žiadosti obec prevedie šetrenie v domácnosti žiadateľa. Podľa šetrenia sa stanovia úkony a úhrada za poskytovanú službu. Bližšie informácie o opatrovateľskej službe Vám budú poskytnuté na obecnom úrade.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu- tlačivo

Scroll Up