Domov » Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce

Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť. Je volený na šesť rokov.

Hlavný kontrolór obce Beňuš:

Meno a priezviskoIng. Miroslava Vaisová

Bydlisko:

Tel. kontakt: 0904 968 946

email: vaisovam@gmail.com

Funkčné obdobie: 2015-2021

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE na prvý polrok
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE na druhý polrok
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Interná smernica
Zásady hospodárenia s majetkom obce Beňuš 2015

Kontrolná činnosť 2015: 

Záznam mzdy
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly – plnenie rozpočtu
Následná finančná kontrola – Školská jedáleň
Stanovisko k záverečnému účtu obce Beňuš za rok 2014
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly – ZŠ Beňuš
Správa – pokladňa
Správa – nájomné zmluvy
Záznam inventarizácie majetku
Záznam inventarizácie majetku
Správa z vykonanej kontroly Úseku služieb

Kontrolná činnosť 2016: 

Stanovisko k rozpočtu 2016
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2016
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
Správa dotácie 2015
SPRÁVA sťažnosti 2015
Informatívna správa o správe pohľadávok
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na druhý polrok 2016 – návrh
Stanovisko k záverečnému účtu obce Beňuš za rok 2015
Záznam inventarizácie majetku OÚ
Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2017

Kontrolná činnosť 2017:

Stanovisko k záverečnému účtu obce Beňuš za rok 2017

Kontrolná činnosť 2018:

Kontrola hospodárenia obce Beňuš k 30.9.2018
Kontrola hospodárenia Úseku služieb Beňuš k 30.9.2018
Správa z kontroly hospodárenia Miestnych prevádzkarní, s.r.o. a Obecných služieb, s.r.o. k 30.9.2018
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019 – návrh
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
Správu o kontrole vybavovania žiadostí, sťažností a petícií za rok 2018
Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019

Kontrolná činnosť 2019:

Záznam  inventarizácie majetku spoločností obce Beňuš
Záznam inventarizácie majetku obce Beňuš 2018
Informatívna správa o správe pohľadávok r.2018
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE na I. polrok 2019
Kontrola VZN

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up