Domov » Dokumenty » Platné VZN

Platné VZN

platné VZN:

VZN č. 1/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniachplatné od 1.9.2019

VZN platné od 1.1.2019

VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, platné pre rok 2019
Príloha č.1 / Príloha č.2 / Príloha č.3 / Príloha č. 4 – čestné prehlásenie pre úľavu poplatku za KO

Staršie platné VZN:

VZN č. 2/2018 o organizácii miestneho referenda v obci Beňuš
VZN č. 1/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
VZN č.3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb pre rok 2018
VZN č. 1/2017 o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Beňuš
VZN 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 
VZN 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov
VZN 3/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom
VZN 2/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov 
VZN 1/2015 o ochrane ovzdušia a určenia poplatkov za prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania obce Beňuš
VZN 2014 – trhový poriadok
VZN 2/2013 o zneškodňovaní obsahu žúmp
VZN 17/2010 o zásobovaní vodou z verejného vodovodu a náhradách za spotrebovanú vodu v správe obce Beňuš

Dodatok k VZN č. 14/2009 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
VZN č. 14/2009 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby

Návody pre elektronické vybavovanie služieb

Chcete ušetriť svoj čas a vybaviť si dane, nahlásiť psa, alebo si vybaviť iné služby elektronicky ? Máte občiansky preukaz s čipom a neviete si poradiť sami ?

 

Prinášame Vám video návody, ktoré Vám pri vybavovaní pomôžu ...

Scroll Up