Domov » Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v BBSK na roky 2019 – 2025

Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva predkladá na pripomienkovanie Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v BBSK na roky 2019 – 2025.   Pripomienkou možno v lehote do 12.2.2019 navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ Koncepcie prihliadať. Na ostatné podnety (názory, ...

Zobraziť aktualitu »

Voľby na prezidenta Slovenskej republiky 2019

Doručenie oznámenia člena a náhradníka OVK Vydanie hlasovacieho preukazu Predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 8/2019 Z.z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania ...

Zobraziť aktualitu »

Regionálna a potravinová správa – informácia + tlačivo

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu: TLAČIVO Predaj ošípanej na domácu spotrebu: TLAČIVO   Regionálna veterinárna a potravinová správa v súlade s § 16 zákona 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov informuje: Dňa 8.11.2018 bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené vykonávacie rozhodnutie Komisie, ktorým sa ...

Zobraziť aktualitu »

Novoročný príhovor pani starostky

Vážení občania, prihováram sa Vám v prvých hodinách Nového roku 2019. V kruhu najbližších sme si stihli zablahoželať do ďalšieho roku hlavne zdravie a šťastie. Mnohí z Vás v duchu bilancujú, čo všetko urobili, čo ich ešte čaká, pretože to nestihli v uplynulom roku. Ale pri telesnom a duševnom zdraví, dobrej vôli a chuti sa dá zvládnuť všetko.   Je rok 2019. V tejto chvíli ešte nevieme, čo ...

Zobraziť aktualitu »

Všeobecne záväzné nariadenia obce platné od 1.1.2019

VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, platné pre rok 2019 VZN_4-2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Zobraziť aktualitu »

Oznámenie o strategickom dokumente BBSK

Oznámenie o strategickom dokumente, oznámenie dotknutej obci § 6 ods. 2, písm. c)zákona č. 24/2006 Z.z.   Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-bbk-verzia-1-2

Zobraziť aktualitu »

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce   Miestna  volebná komisia v Beňuši podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného  zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018. Počet voličov zapísaných v zozname voličov – 970 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na ...

Zobraziť aktualitu »
Scroll Up