Domov » Úradná tabuľa » Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Predseda NR SR rozhodnutím č. 203/2018 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10.novembra 2018 od 07:00 h. do 22:00 h. a budú sa konať vo Veľkej zasadačke obecného úradu Beňuš súp. č. 355

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie do volieb samosprávy obcí bola pani starostkou menovaná pani Ľubica Šperková, bytom Beňuš, Filipovo 54, tel. číslo. 0918 751 290, mail: lubica.sperkova@benus.sk

 
mailová schránka pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie je: obecbenus@gmail.com, lubica.sperkova@benus.sk
 

Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 11.9.2018 do 24:00 hod.), zapisovateľovi miestnej volebnej komisie pani Ľubici Šperkovej.

Obecné zastupiteľstvo obce Beňuš:
 I/ určuje
podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022:

a) počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Beňuš: 9

b) jeden viacmandátový volebný obvod, v ktorom sa budú voliť poslanci obecného zastupiteľstva obce Beňuš

II/ určuje
podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce Beňuš v novom volebnom období 2018 – 2022                   
na plný úväzok

Informácie pre voliča

Oznámenie o určení počtu poslancov a určení volebného obvodu + zverejnenie počtu obyvateľov

Informácie pre nezávislých kandidátov