Domov » Úsek služieb

Úsek služieb

Základné informácie:

Meno organizácie, sídlo:                    Úsek služieb, 976 64 Beňuš č. 355

Dátum vzniku:                                   18.3.1999

Predmet činnosti: 

                                                     Hlavná činnosť:

                                                     Školská jedáleň – bez právnej subjektivity, od 1.7.2002

                                                     Materská škola – bez právnej subjektivity, od 1.7.2002

Štatutárny orgán:                            Mgr. Jaroslava Niklová, konateľka organizácie

O nás: Príspevková organizácia Úsek služieb Beňuš,  bola zriadená  uznesením Obecného zastupiteľstva v Beňuši č. 20/1999 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. Od svojho vzniku prešla niekoľkými zmenami v predmete podnikania. V súčasnosti hlavnou činnosťou organizácie je prevádzkovanie Materskej školy a Školskej jedálne.

Našim cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, v uvedených oblastiach zabezpečiť výchovu a vzdelávanie detí, pripraviť ich na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi vekovými osobnosťami detí, v  školskej jedálni pripravovať jedlá zdravotne nezávadné, kvalitné, ktoré zodpovedajú normám pre školské stravovanie.

V materskej škole sú zamestnané: Ivka Rozložná – riaditeľka

                                                  Veronika Ďuricová – učiteľka   

                                                  Mirka Dolinská –školníčka

 

V školskej jedálni:     Ľubka Vrbovská – vedúca

                               Anka Citterbergová – hlavná kuchárka

                               Elenka Gondová – pomocná sila          

Kontakt:

 Konateľka spoločnosti:  048/6198 721 Mgr. Jaroslava Niklová

E-mail: jaroslava.niklova@benus.sk

Riaditeľka MŠ: 048/6198 150 Ivana Rozložná

Prevádzka v Materskej škole je od 6:30 hod. – 15:30 hod.

 

Vedúca ŠJ: 048/6198 441 Ľubica Vrbovská