Domov » Dokumenty » Zasadnutia OcZ

Zasadnutia OcZ

Rokovací poriadok platný od 30.4.2015 – schválený na OcZ 15.4.2015

Zásady hospodárenia s majetkom obce Beňuš 2015

Všetky OcZ sa konajú o 17:00 hodine vo veľkej zasadačke OcÚ v Beňuši – v prípade náhlej zmeny sa táto vyhlasuje rozhlasom (zmena času konania, dátumu konania, resp. zvolanie mimoriadneho OcZ), dokumenty zverejňujeme priebežne, okamžite ako je to možné po ich podpísaní …

OCZ 2019-2022

ZASADNUTIA OcZ 2019 (resp. plán zasadnutí platný pokiaľ nebude zvolané mimoriadne zasadnutie OcZ)

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO POSLANCI DOKUMENTY
P.Č. DRUH ZASADNUTIA DÁTUM KONANIA Počet zúčastnených poslancov Ospravedlnilo sa Pozvánky Zápisnice Uznesenia
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 2.  Riadne  12.12.2018      Pozvánka  Zápisnica  Uznesenia

Zasadnutia z predošlého volebného obdobia sú na strane 2