Domov » Dokumenty » Platné VZN

Platné VZN

Staršie VZN

VZN č.3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Príloha č.1 / Príloha č.2 / Príloha č.3
VZN 2014 – trhový poriadok
VZN č. 2/2013 o zneškodňovaní žúmp
VZN č.22012, dotácia na žiaka

VZN platné od 1.1. 2015
VZN o ovzduší 1/2015
VZN o psoch 2/2015

Dodatok k VZN č. 14/2009 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

VZN platné od 1.1.2016
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 3/2015 – 16.12.2015 uzn. č. 121/2015
VZN o umiestňovaní volebných plagátov 4/2015 – 16.12.2015 uzn. č. 122/2015
VZN o poskytnutí dotácií 5/2015 – 16.12.2015 uzn. č. 123/2015
Dodatok č.1/2015 k VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobný stavebný odpad
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ č.1/2016 schválené uzn. č.140/2016

VZN platné od 1.1.2017
VZN č.2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné pre rok 2017
Príloha č.1 / Príloha č.2 / Príloha č.3 / Príloha č. 4 – čestné prehlásenie pre úľavu poplatku za KO

VZN č. 1/2017 o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Beňuš

VZN platné od 1.1.2018

VZN č.2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné pre rok 2018
Príloha č.1 / Príloha č.2 / Príloha č.3 / Príloha č. 4 – čestné prehlásenie pre úľavu poplatku za KO

VZN č.3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb pre rok 2018
VZN č. 1/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
VZN č. 2/2018 o organizácii miestneho referenda v obci Beňuš

VZN platné od 1.1.2019

VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, platné pre rok 2019
VZN č. 4/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach