Domov » Úradná tabuľa (strana 5)

Úradná tabuľa

Obecné noviny

Vážení občania, návrhom kultúrnej komisie pri Obecnom úrade v Beňuši sa tento rok začnú v Beňuši vydávať obecné noviny. Žiadame Vás o originálne podnety a návrhy pre názov novín. Doteraz navrhnuté názvy sú: Beňušan, Beneshava, Dobrý deň Beňuš, Deň v Beňuši, Čo nové v Beňuši, Beňušský hlásnik, Beňušské zvesti Podnety nám pomaly pribúdajú a my Vám za ne ďakujeme … Vaše návrhy nám prosím ...

Zobraziť aktualitu »

Vianočné trhy v Beňuši

Radi by sme Vás pozvali na vianočné trhy, ktoré sa budú konať dňa 4.12. 2015 v piatok pred obecným úradom v Beňuši o 13:30 Zábava, punč, stánky a tá pravá vianočná atmosféra … GALÉRIA  

Zobraziť aktualitu »

Október – mesiac úcty k starším

Milí naši seniori, vážení hostia V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď boli radosti a boli aj smútky. Dnes mi, vážení prítomní, pripadla milá úloha pozdraviť Vás pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.  Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho našej obce a celej našej ...

Zobraziť aktualitu »

!! POZOR NA CESTÁCH – Zaznamenali sme zvýšený počet dopravných nehôd

Vážené pani primátorky a páni primátori miest BB kraja, v dôsledku zvýšeného počtu dopravných nehôd na cestách BB kraja si Vás za Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bytrici dovoľujem opätovne osloviť a požiadať o spoluprácu v rámci nášho preventívneho pôsobenia na všetkých účastníkov cestnej premávky. Nepriaznivý vývoj dopravnej nehodovosti a najmä následky na životoch a zdraví, ktoré sú s ...

Zobraziť aktualitu »

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu PHSR

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Vás zasiela „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023“. Rozsah hodnotenia určil príslušný orgán podľa § ...

Zobraziť aktualitu »

Rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi v štátnych zariadeniach

Vážený pán primátor / vážená pani primátorka, Vážený pán starosta / vážená pani starostka, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s 2. sociálnym balíčkom vlády SR organizuje rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi v štátnych zariadeniach zadarmo. Pobyty majú charakter krátkodobého rekreačného pobytu a uskutočnia sa v zariadeniach MV SR na území celého Slovenska. Žiadatelia majú možnosť voľného výberu z ponuky rekreačných zariadení a termínov ...

Zobraziť aktualitu »

Integračné centrum sociálnej pomoci („ICSP“)

Dovoľte mi, aby som Vás v mene vedenia Asociácie pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR (ďalej ASRPO SR) srdečne pozdravila a predstavila Vám činnosť organizácie, ktorou chceme byť nápomocní samosprávam miest a obcí pri skvalitňovaní života občanov. Našou činnosťou máme záujem v rámci aktívnej spolupráci so samosprávami miest a obcí prispievať odborne erudovanou pracovnou činnosťou k riešeniu sociálno – ekonomických problémov v našom kraji . Asociácia ...

Zobraziť aktualitu »